Avis Legal

Les dades personals que vostè ens facilita seran incloses en el fitxer automatitzat de Cho Sweet Market per gestionar la relació comercial amb vostè. Vostè podrà exercir els drets d'accés, cancel·lació, rectificació i oposició, que podrà exercitar mitjançant carta dirigida a:


Petit Plaisir
C/ Ganduxer 26
08021 Barcelona

o remetent un correu electrònic a info@petitplaisir.com